ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ , ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΚΑΝΖΑΜΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Πλατεία Βας. Σοφίας 4 Νέα Σμύρνη

Τηλ.: 210-9333818,

Κεντρικό email εταιρείας : info@thesouk.gr

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ KAI ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος  έχει σχεδιαστεί με ευθύνη και επιμέλεια της εταιρείας ΚΑΝΖΑΜΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. , Tηλ. 2109333818, email: info@thesouk.grhttps://sneakerjam.gr/). Αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση λιανικών πωλήσεων αγαθών από απόσταση κατά την έννοια του άρθρου 4 του Νόμου 2251/1994 προς καταναλωτές-τελικούς χρήσετς σύμφωνα με την έννοια του Νόμου. Απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους καταναλωτές και έχει αποκλειστικά διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς.Οι σκοποί του είναι ενημερωτικοί και ψυχαγωγικοί.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η περιήγηση στον ιστότοπο και η ηλεκτρονική παραγγελία αγαθών  τεκμαίρεται ότι γίνεται κατόπιν πλήρους ενημερώσεως του χρήστη για το περιεχόμενο των ακόλουθων γενικών όρων χρήσεως και έχει ως συνέπεια την ρητή αποδοχή και ανεπιφύλακτη έγκριση του περιεχομένου τους εκ μέρους του χρήστη, καθώς και την ανάληψη εκ μέρους του της υποχρεώσεως πλήρους συμμορφώσεώς του προς αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας με το περιεχόμενό τους, ο χρήστης υποχρεούται σε άμεση διακοπή της περιγηγήσεώς του στον ιστότοπο και την παράλειψη κάθε περιηγήσεως στον ιστότοπο στο μέλλον.Οι παραπάνω όροι είναι δεσμευτικοί ανεξαιρέτως για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, ανεξάρτητα εάν πραγματοποιήσουν παραγγελία αγαθού, καθώς και για τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος – καταναλωτές.Για τυχόν διευκρινήσεις ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στη διαχειρίστρια του ιστοτόπου εταιρεία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας της.

3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Η ερμηνεία των ακόλουθων όρων λαμβάνει υπόψη της, πλην της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, το χαρακτήρα του ιστότοπου και της τηρούμενης εκ μέρους του πρακτικής, τα ιδιογενή χαρακτηριστικά του διαδικτύου από τεχνικής απόψεως και από πλευράς  ταχύτητας, όγκου και χαρακτήρα των διακινουμένων σε αυτό πληροφοριών.Οι παρόντες όροι χρήσης  διέπονται από την κείμενη διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Θα υπόκεινται σε τακτικές γραπτές αναθεωρήσεις οι οποίες θα ενσωματώνονται σε αυτούς και θα εγκρίνονται από το χρήστη με μόνη την πρόσβαση και περιήγηση στην ιστοσελίδα ανεξάρτητα από τον πραγματικό χρόνο ενημερώσεως αυτού. Τυχόν ακυρότητα όρου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η διαχειρίστρια εταιρεία επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επί του σήματος του ιστότοπου, το οποίο έχει νομίμως καταχωρηθεί στο εθνικό αρχείο σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Απαγορεύεται η κάθε μορφής χρήση και αναπαραγωγή αυτού για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου. Επίσης, η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των αναρτήσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο σχεδιασμός, η διάταξη και οι εν γένει λειτουργικές παράμετροι της ιστοσελίδας. Πληροφορίες από τον ιστότοπο μπορούν ελεύθερα να αναδημοσιεύονται υπό τον όρο της πιστής αναπαραγωγής και της αναφοράς της πηγής τους. Ομοίως πληροφορίες που αναδημοσιεύονται στον ιστότοπο θα αναφέρουν υποχρεωτικά το υποκείμενό τους και την πηγή τους.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Τα διαφημιζόμενα και διατιθέμενα δια του ιστοτόπου προϊόντα απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. Απαγορεύεται ρητά η περιήγηση στον ιστότοπο και η παραγγελία προϊόντων από ανηλίκους. Επειδή τα διατιθέμενα προϊόντα εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, στους οποίους περιλαμβάνεται ο κίνδυνος δηλητηριάσεως, δερματικού ερεθισμού και πρόκλησης ατυχήματος, συνίσταται η φύλαξή τους σε μέρος ασφαλές μακρυά από ανηλίκους.

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα μας προορίζονται μόνο για νόμιμη χρήση ή ως διακοσμητικά.

7. Αναρτήσεις για τα προϊόντα

Η ανάρτηση των προϊόντων περιέχει πλην τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστου προϊόντος και πληροφορίες για την λιανική τους τιμή και τη διαθεσιμότητά τους.Τυχόν διαφημιστικές αναρτήσεις του ιστότοπου υπόκεινται στους πρόσθετους περιορισμούς που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις διαφημιστικές καταχωρήσεις, όπως ενδεικτικά περιορισμούς για τη δημόσια υγεία, για λόγους αποτροπής καταχρηστικής εμπορικής πρακτικής, απαγόρευσης του αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασίας του καταναλωτή και προστασίας της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Ωστόσο, πρέπει να ερμηνεύονται εκ μέρους του χρήστη με βάση τον προωθητικό τους σκοπό και τον υποκειμενικό τους χαρακτήρα και να μην υπολαμβάνονται ως έκφραση οποιασδήποτε άποψης, θέσης, αντίληψης ή κοσμοθεωρίας γύρω από οποιοδήποτε γεγονός επιστημονικού, ιδεολογικού ή άλλου χαρακτήρα.Η εταιρεία επιφυλάσσεται για την τροποποίηση, χωρίς προειδοποίηση, και την αναθεώρηση όλων των όρων συναλλαγής και του τιμοκαταλόγου της για όλα τα προϊόντα, εν όλω ή εν μέρει. Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα αφορούν μελλοντικές παραγγελίες από αναρτήσεώς τους.

8. Παραγγελία προϊόντων

Η παραγγελία των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας και ουδεμία παραγγελία οριστικοποιείται πριν από την εμφάνιση ηλεκτρονικού επιβεβαιωτικού σημειώματος και την πληρωμή του αντιτίμου της. Ο καταναλωτής εγγυάται απόλυτα την ακρίβεια των προσωπικών του στοιχείων, των στοιχείων αποστολής και επικοινωνίας του, καθώς και των στοιχείων πληρωμής που γνωστοποιεί ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της παραγγελίας. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει λόγω πλημμελούς διαβίβασης αυτών για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με τους εγγενείς κινδύνους χρήσης του διαδικτύου ως μέσου συναλλαγών και πληρωμών, όπως όπως ενδεικτικά από τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του λογισμικού και υλισμικού που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβαση στον ιστότοπο, από ιούς ή κακόβουλα προγράμματα λογισμικού, από κακή αναπαραφωγή ή αποθήκευση πληροφοριών κ.ο.κ., από τον ίδιο τον ιστότοπο ή άλλους ιστότοπους όπου γίνονται παραπομπές.

9.Αποστολή προϊόντος

Η αποστολή και η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται με συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών υπό την αποκλειστική αυτών ευθύνη.Οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών που ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα είναι ενδεικτικοί με βάση αντίστοιχες δηλώσεις των μεταφορέων. Η εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη λόγω της καθυστέρησης παράδοσης για λόγους αναγομένους στην εταιρεία ταχυμεταφορών, εφόσον η παραγγελία έχει παραδοθεί προς αυτές για αποστολή εντός δύο (2) ημερών από επιβεβαιώσεως και πληρωμής της. Τα έξοδα αποστολής και παράδοσης επιβαρύνουν τον καταναλωτή και του γνωστοποιούνται δια του ιστοτόπου κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.Η εταιρεία δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του καταναλωτή για χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων, από παραδόσεώς τους προς αποστολή και κατά το στάδιο της ταχυμεταφοράς ή σφάλματα σε σχέση με την ακριβή παράδοση των προϊόντων, εφόσον έχει γνωστοποιήσει τον μεταφορέα τα στοιχεία αποστολής που δήλωσε ο καταναλωτής.

10. Ακύρωση παραγγελίας πολιτική επιστροφών

Ο καταναλωτής έχει ευχέρεια ακύρωσης της παραγγελίας με έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο μέχρι παραδόσεώς της για αποστολή, οπότε λαμβάνει το αντίτιμό. Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας έχει την ευχέρεια επιστροφής της με δικά του έξοδα αποστολής στη διεύθυνση της εταιρείας και μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή της, εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της, υπό τον όρο ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν φέρει ελαττώματα. Ειδικά τα υγρά αναπλήρωσης δεν επιστρέφονται εφόσον έχουν αποσφραγιστεί. Σε περίπτωση ακύρωσης ή επιστροφής, τα χρήματα του τιμήματος επιστρέφονται δια πιστώσεως στον συνδεδεμένο με το τραπεζικό μέσο πληρωμής (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) λογαριασμό του πωλητή.

11. Πληρωμή παραγγελιών

Για την πληρωμή των παραγγελιών η εταιρεία χρησιμοποιεί πρωτόκολλα και διαδικτυακές εφαρμογές ασφαλούς πληρωμής τρίτων εταιρειών, τραπεζικών ή μη. Για την ασφάλεια και επίδοση των πρωτοκόλλων ο καταναλωτής υποχρεούται να αναζητεί πληροφορίες στις εταιρείες διαχείρισής τους. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι του καταναλωτή για την πλημμελή λειτουργία ή διαβίβαση πληροφοριών ή κακόβουλη ενέργεια τρίτου  σε σχέση με την λειτουργία των εφαρμογών πληρωμής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας από κάτοχο μη δικαιούχο, καθώς η πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποκλειστικά από τον ίδιο το δικαιούχο ανάγεται αποκλειστικά σε δική του ευθύνη.

12. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία τηρεί αρχείο των στοιχείων που της γνωστοποιούν οι καταναλωτές και των παραγγελιών τους, τα οποία επεξεργάζεται για φορολογικούς, εμπορικούς και στατιστικούς σκοπούς και αποκλειστικά για ίδια χρήση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Η εταιρεία υποχρεούται στην πλήρη παροχή πρόσβασης στο υποκείμενο των δεδομένων στα τηρούμενα από αυτήν στοιχεία και υποχρεούται σε πλήρη εμπιστευτικότητα αυτών και αποχή πάσης ανακοινώσεώς τους σε οιονδήποτε τρίτο, πλην αποκλειστικά δημοσίων αρχών και για λόγους αναγόμενους στην αρμοδιότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις και διατυπώσεις.

13. ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση ή ανόρθωση πάσης θετικής ή αποθετικής  περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης αντίστοιχα έναντι παντός τρίτου, χρήστη και καταναλωτή ή μη, για όλους τους ακόλουθους λόγους:

Α) Τυχόν ζημία του χρήστη εξαιτίας ή επ’ αφορμή τεχνικών λόγων, όπως ενδεικτικά από τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του λογισμικού και υλισμικού που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβαση στον ιστότοπο, από ιούς ή κακόβουλα προγράμματα λογισμικού, από κακή αναπαραφωγή ή αποθήκευση πληροφοριών κ.ο.κ., από τον ίδιο τον ιστότοπο ή άλλους ιστότοπους όπου γίνονται παραπομπές.

Β) Για την αξιοπιστία και το περιεχόμενο εν γένει άλλων ιστότοπων για τους οποίους υπάρχει παραπομπή (link).

Ο ιστότοπος υποχρεούται να αναρτά σχηματική προειδοποίηση για τους ανήλικους χρήστες  ότι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση αναρτήσεις ακατάλληλες ή μη προοριζόμενες κατά την νομοθεσία σε αυτούς. Ο ιστότοπος , δεν έχει ευθύνη σε περίπτωση επίσκεψης σελίδων από ανηλίκους, σε υλικό ακατάλληλο γι αυτούς.

14. Newsletter παραπομπές σε τρίτες ιστοσελίδες Χρήση cookies

Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Ο διαδικτυακός μας τόπος περιέχει παραπομπές μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, η εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Newsletters Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του πελάτη για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες του δεν συνιστούν ενημερωτικά δελτία κατά την έννοια του παρόντος.

Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί «cookies» ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει την δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες σε σχέση με τη συμπεριφορά του χρήστη μέσα στο e-shop.

15. Δωσιδικία

Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται εξαιτίας ή επ’ αφορμή της χρήσης του ιστότοπου ρυθμίζεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται αποκλειστικά στη δωσιδικία  των Δικαστηρίων  των Αθηνών.